ZWROT PIENIĘDZY - REZYGNACJA Z ZAKUPU:

Dokładnie opisane jest to w naszym regulaminie:

 "§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy".

FORMULARZ REKLAMACJI

Miejscowość, data

MUSIC RECORDS Radosław Szulc

ul. Bursztynowa 3

64-904 Biała

NIP: 7642126864

.................................................................................

Imię, nazwisko

.................................................................................

Adres konsumenta

.................................................................................

Reklamacja towaru (nazwa)

FORMULARZ REKLAMACJI

1) Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………… towar jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

a) wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

b) nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

c) obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………) zł,

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

lub przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

d) odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem,

.......................................................

*niepotrzebne skreślić

**źródło: uokik.gov.pl